Vores klimaindsats og naturen

På Gyvelborg har vi i 2005 lavet en naturplan. Det vil sige, at vi som landmand tager hensyn til flora og fauna i naturen. Vi har bræmmer langs vandløb og når vi skal høste græs, eller arbejder på anden vis i marken med vores maskiner så tager vi ikke hjørner med, der holder vi afstand. Det giver plads til insekter og dyreliv.
Vi har spidssnudet frøer i vores sø og moseområde, som er beskyttet. Engområderne bliver kun brugt til afgræsning. 

Vores vandløb får lov til at være uberørt. Derfor har vandløbet slynget sig mere og mere igennem vores marker, vandet flytter sig med forskellige hastigheder på grund af alle det sving, som gavner naturen og skaber mere ilt i vandet og flere levesteder. Undersøgelser af vandet i vandløb og bæk, har vist at vandet er fantastisk rene, der lever nogle små dyr, som kun kan leve der når vandet er ren. Vi har mange vandsalamander i vores sø, det vil sige meget ren vand. 

I den tid hvor vi har været i gang med naturplan og økologi er der kommet flere fugle og andre dyr for at blive på Gyvelborg. Spætten er kommet og har ynglet, den kommer hver dag til foderbrættet. Vi har fået egern, vi har fået en ugle som vi høre hver nat og har ynglet sidste år. Vi har fået isfugle som kommer hver dag for at hente små fisk fra søen. Vi har sået en naturstribe med sommerblomster til insekter og sommerfugle. Det har derfor hjulpet til, at vi har fået vækst i flere arter af sommerfugle. 
Vi har mange slags sangfugle og andre store dyr som grævling, Mikkel rev, rådyr, krondyr, fordi vores område er meget varierende. Skov, mose, eng, sø, flere kilometer vandløb, flere kilometer læhegn, bakke, dale, sandjord, ler, og mosejord. Det skaber mange levesteder for dyr og planter. Det er simpelthen en gave at se den fremgang.

På gården dyrker vi alt 100% økologisk

Gylle og dybstrøelse fra gården bliver send igennem en Biogas installation , Sædskifte med helst 5 år græs inden omlægning. Kløvergræs for at skabe kvælstof til vækst. Vi bruger forskellige typer korn til at udnytte næringsstof puljen i jorden. Efter græs, bruger vi kvælstofrige afgrøder ærter-kløver-lupin-hestebønner. De mange meter læhegn, sørger for at markene ikke er alt for store, og for at stimulere insektliv. Læhegn kontakter hinanden som forbindelseszone for vilde dyr.
Vi bruger urter til græsblanding som Kommen-honningurt-cikorie., for at forbedre jorden. Skovene får lov til at passe sig selv, det giver meget mere biodiversitet. I samarbejde med Thise mejeri har vi den aftale, at vi fra 2023 fodrer vores køer kun med dansk produceret foder.
Vi benytter varmen fra mælken som kommer fri, når det bliver kølet ned, til at varme vand og stuehuset via jordvarme. Vores haveaffald og grene, samler vi i en humus stak på forskellige steder i haven og skov, hvor mange små og større dyr har gavn af dette.

Med alle de ting giver det os en god fornemmelse i hjertet, at vi hjælper naturen, og derfor er med til at skabe en gode levevækst til forskellige dyr og plantearter.